REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.stonemaster.pl

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Stone Master, dostępny pod adresem internetowym www.stonemaster.pl („Sklep Internetowy”), prowadzony jest przez spółkę Stone Master S.A. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Dubois 117/119, 93-465 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000287401, REGON: 690343369, NIP: 8171005244, o kapitale zakładowym w wysokości 989.860,00 zł wpłaconym w całości („Sprzedawca”).
 2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym zasady korzystania przez Użytkowników ze Sklepu Internetowego i zawierania Umów sprzedaży, oraz zasady i warunki świadczenia przez Sprzedawcę usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
 3. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy:
  1. telefonicznie, pod numerem telefonu: +48 42 213 21 12 wew. 2,
  2. elektronicznie, pod adresem e-mail: sklep@stonemaster.pl,
  3. korespondencyjnie, pod adresem ul. Dubois 117/119, 93-465 Łódź,
  4. osobiście, w siedzibie Sprzedawcy pod adresem: ul. Dubois 117/119, 93-465 Łódź,
   – w Dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.

§ 2
Definicje

 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 3. Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 4. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 5. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 6. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.
 8. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – oznacza osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu Internetowego bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 10. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 11. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 12. Sprzedawca – oznacza Stone Master S.A. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Dubois 117/119, 93-465 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000287401, REGON: 690343369, NIP: 8171005244, o kapitale zakładowym w wysokości 989.860,00 zł wpłaconym w całości.
 13. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.stonemaster.pl.
 14. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 15. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 16. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 17. Ustawa o prawach konsumenta – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

§ 3
Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11, Chrome 66, FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje jednak, że wyłączenie „cookies” niezbędnych do poprawnego działania i bezpiecznego korzystania ze Strony Internetowej Sklepu może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

§ 4
Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta konieczne jest dokonanie nieodpłatnej Rejestracji. Rejestracja nie jest jednak niezbędna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym i zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. W celu Rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym.
 3. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualną nazwę użytkownika oraz indywidualne Hasło. Klient odpowiada za bezpieczeństwo swojego Hasła i zobowiązuje się do nieudostępniania go osobom trzecim. Klient jest zobowiązany do wprowadzenia nazwy użytkownika oraz Hasła każdorazowo przy logowaniu się do Konta Klienta.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem oraz pobrania go i zapisania. W celu Rejestracji Klient jest zobowiązany do akceptacji treści Regulaminu poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje na odległość, na czas nieokreślony, umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§ 5
Zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego można składać zamówienia:
  1. po uprzedniej Rejestracji i zalogowaniu do Konta Klienta – w tym przypadku należy zweryfikować dane Klienta zapisane na Koncie Klienta lub wpisać nowe dane;
  2. bez Rejestracji – w tym przypadku należy na etapie składania zamówienia podać dane Klienta niezbędne do realizacji zamówienia;
 4. W przypadku Towarów oznaczonych dopiskiem „Na zamówienie” (tj. Towarów, które nie znajdują się aktualnie na stanie magazynowym i są produkowane lub dostarczane przez Sprzedawcę wyłącznie na specjalne życzenie Klienta) przed złożeniem zamówienia konieczne jest wysłanie zapytania, korzystając z przycisku „Zapytaj o dostępność”. W odpowiedzi na zapytanie Klienta Sprzedawca przekazuje informacje o dostępności Towaru oraz czasie realizacji zamówienia. Składanie zamówień na Towary oznaczone dopiskiem „Na zamówienie” możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie z ust. 6-7 poniżej.
 5. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia DO KOSZYKA pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Kupuję i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 6. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła wiadomość na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzednim, powinna zawierać co najmniej następujące informacje: 1) nazwa Towaru, wybranego spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu, 2) kolor Towaru oraz 3) jego ilość, 4) dane Klienta (imię, nazwisko, adres, a w przypadku Przedsiębiorców nazwa firmy, adres siedziby, nr NIP), oraz opcjonalnie 5) dane do faktury oraz 6) adres Dostawy.
 7. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości, o której mowa w ust. 5 powyżej, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane rejestrowe, cenę wybranych Towarów oraz możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach, jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Do ww. wiadomości załączony jest także Regulamin oraz Polityka prywatności. Na podstawie podanych przez Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej do Sprzedawcy ze wskazaniem wybranej formy płatności oraz sposobu Dostawy.
 8. Złożenie zamówienia (za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub poczty elektronicznej na zasadach opisanych powyżej) stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 9. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia oraz realizacji płatności zgodnie z §6 ust. 1 poniżej, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 7 powyżej, i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 10. Po zawarciu Umowy sprzedaży Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany przez podczas Rejestracji lub składania zamówienia.

§ 6
Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie obejmują kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, a o których Klient zostanie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy na etapie składania zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
 1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy oraz po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);
 2. karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności paynow, obsługiwany przez firmę mBank S.A. (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu z systemu paynow informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności oraz po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);
 3. płatność blikiem (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu od operatora płatności blik informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności oraz po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia).
 1. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży z góry, na etapie składania zamówienia, nie później niż w terminie 3 Dni roboczych od dnia złożenia zamówienia Sprzedawcy.
 2. Niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach zamówienia oferty, o której mowa w §5 ust. 8 powyżej, wobec czego nie dojdzie do zawarcia Umowy sprzedaży. Klient może również anulować zamówienie samodzielnie, jednak wyłącznie do czasu otrzymania od Sprzedawcy informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji, o której mowa w §5 ust. 9 powyżej.

§ 7
Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 2. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w dniach roboczych. Niezależnie od powyższego, czas realizacji zamówienia wynosi zazwyczaj 1-5 dni roboczych. W przypadku zamówień na Towary oznaczone dopiskiem „Na zamówienie” czas realizacji może być dłuższy. Sprzedawca podaje Klientowi czas realizacji zamówienia na Towary oznaczone dopiskiem „Na zamówienie” zgodnie z §5 ust. 5 powyżej.
 3. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia lub udostępniane Klientowi do odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca przekazuje na adres poczty elektronicznej Klienta informację potwierdzającą nadanie przesyłki przez Sprzedawcę lub informację o możliwości odbioru osobistego Towaru, w zależności od wyboru Klienta dokonanego na etapie składania zamówienia.
 5. Klient obowiązany jest zbadać doręczaną lub odbieraną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy lub pracownika Sprzedawcy (w przypadku odbioru osobistego) spisania właściwego protokołu. Niezależnie od powyższego, Klient zobowiązany jest dokonać szczegółowego i dokładnego zbadania jakości otrzymanego Towaru (wszystkich jego części i elementów) oraz jego zgodności z Umową sprzedaży, nie później niż w terminie 7 dni od objęcia Towaru w posiadanie, a przed jego montażem.
 6. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary. Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować chęć jej otrzymania poprzez wypełnienie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia z numerem NIP (Podaj NIP firmy, jeśli chcesz otrzymać fakturę.), przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy.
 7. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 8
Odpowiedzialność za zgodność Towaru z Umową sprzedaży

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta za zgodność towaru z zawartą Umową sprzedaży, w zakresie określonym właściwymi przepisami prawa, w szczególności Ustawy o prawach konsumenta. Zgodnie z ogólną zasadą Sprzedawca odpowiada względem Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta, jeżeli sprzedany towar nie jest zgodny z zawartą umową, przy czym szczegółowy opis przesłanek zgodności z umową znajduje się w art. 43b Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta innego niż Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, za wady sprzedanej rzeczy w zakresie i na zasadach określonych Kodeksem cywilnym. W takim przypadku Sprzedawca odpowiada za wadę rzeczy sprzedanej (wadę fizyczną lub prawną), polegającą na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, przy czym szczegółowy opis przesłanek odpowiedzialności znajduje się w Kodeksie cywilnym (od art. 556 do art. 576 Kodeksu cywilnego).
 4. W przypadku wystąpienia braku zgodności Towaru zakupionego u Sprzedawcy z Umową sprzedaży Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta mają prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące odpowiedzialności sprzedawcy za brak zgodności towaru z umową zawarte w Ustawie o prawach konsumenta, w szczególności mogą żądać naprawy lub wymiany Towaru, a w szczególnych przypadkach określonych w ww. Ustawie również złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca (niebędący Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta), strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży Klient może kierować w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Sprzedawcy podany w § 1 powyżej. W reklamacji należy zamieścić m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą Towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Reklamacje dotyczące wad Towaru, który został już zamontowany, nie będą uwzględniane, chyba że wady Towaru ujawniły się dopiero po zamontowaniu Towaru i nie wynikają one z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją montażu Towaru.
 8. W celu rozpatrzenia reklamacji przedstawiciel Sprzedawcy lub wskazany przez niego podmiot może, w zależności od przypadku, m.in. dokonać oględzin Towaru na miejscu, sporządzić dokumentację, w tym fotograficzną, pobrać próbkę Towaru na potrzeby przeprowadzenia dalszych badań lub przeprowadzić wywiad z Klientem, po uzgodnieniu terminu przeprowadzenia czynności z Klientem.
 9. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Sprzedawcy podany w § 1 powyżej. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§ 9
Gwarancja

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu oraz załączana do Towaru lub faktury/paragonu.


§ 10
Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta. W przypadku Umowy sprzedaży obejmującej wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany powyżej biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 2. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy wskazany w §1 powyżej. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu lub załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta, a który został zamieszczony także na Stronie Internetowej Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku przesłania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta oświadczenia drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 5. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem tych płatności do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. Zwracany Towar powinien być w należyty sposób zapakowany i zabezpieczony przed uszkodzeniem (na przykład w sposób zbliżony do tego, w jaki Towar był zapakowany w trakcie Dostawy do Klienta).
 9. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Wysokość tych kosztów szacowana jest na kwotę zbliżoną do kosztów Dostawy Towaru do Klienta.
 10. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o kosztach zwrotu towaru na Stronie Internetowej Sklepu. Informacje dotyczące bieżących orientacyjnych cen transportu publikowane są w zakładce polityka zwrotów.
 11. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów, w których:
  1. przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. wykonanie nadruku na Towarze według projektu Klienta).
  2. przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.

§ 11
Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  • prowadzenie Konta Klienta.
  • „Zapytaj o dostępność” dotyczącego Towarów oznaczonych dopiskiem „Na zamówienie”.
 1. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 3. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikację danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenie stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych. Funkcjonalność dostępna jest w sekcji “Moje konto“. W przypadku składania zamówień bez Rejestracji korzystanie z tej funkcjonalność nie jest konieczne.
 4. Klient, który dokonał Rejestracji, może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w takim przypadku Sprzedawca usuwa Konto Klienta w terminie do 14 dni od otrzymania żądania Klienta.
 5. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania przez Klienta na szkodę innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 12
Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
 2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu treści będących przyczyną naruszenia.

§ 13
Ochrona danych osobowych

 1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119), Sprzedawca informuje, że Administratorem Danych Osobowych Klientów i innych użytkowników Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
 2. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności dostępnej na Stronie Internetowej Sklepu.

§ 14
Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 15
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 5. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu.
 7. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §15 Regulaminu.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Ustawy o prawach konsumenta i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.03.2023 r.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY (plik pdf do pobrania)

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy sprzedaży)

Adresat: Stone Master S.A.

ul. Dubois 117/119, 93-465 Łódź

e-mail kontaktowy: [___]

– Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:

– Data odbioru towarów:

– Imię i nazwisko konsumenta:

– Adres konsumenta:

– Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data:

Shopping Cart
Scroll to Top