RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Stone Master S.A., reprezentowana przez Prezesa Zarządu, ul. Stanisława Dubois 117/119, 93-465 Łódź, adres e – mail: office@stonemaster.pl
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w firmie Stone Master S.A., tj. Panem Sylwestrem Krawczykiem, możliwy jest pod adresem e – mail: sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl
  3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy zewnętrzne świadczące usługi na rzecz firmy Stone Master S.A., z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub standardowe klauzule umowne.
  5. Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane przez niezbędny do realizacji celu, jakim jest udzielenie odpowiedzi lub do momentu cofnięcia wyrażonej zgody.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia korespondencji, a ich niepodanie skutkować będzie niemożnością otrzymania odpowiedzi na skierowane zapytanie.

Stone Master w liczbach


-krotny
wzrost sprzedaży w ciągu ostatnich 10 lat
lat doświadczenia w sektorze Do-It-Yourself
lata doświadczenia w produkcji kamienia dekoracyjnego
m² możliwości produkcyjnych w skali roku
Scroll to Top